Tiếng Việt
Hưng Việt
Lê Văn - Đại đội trưởng / Sư đoàn 23